Tjänster Uppdrag Om Kontakt Hållbarhet

Drift och förvaltning

Drift och förvaltning

Vi bygger nya fastigheter som ska hålla i över 100 år framåt i tiden. Den stora delen av byggnadens livslängd innebär drift och förvaltning av befintliga installationer och byggnadsdelar, samt anpassningar av lokaler till nya brukare och verksamheter. För oss är det viktigt att fastigheter tas väl om hand från projektering hela vägen till förvaltningsskedet. Därför värnar vi om att drift och förvaltning fungerar bra. Vi hjälper er med underhållsplanering, statusinventering, förvaltning av system, flytt vid systembyte och överlämning från projekt till driftorganisation.

När ett projekt avslutas ska även drift- och förvaltningsorganisationen få all sin dokumentation och starta upp fastigheten. I den kritiska fasen finns det ofta mycket som önskas från båda parter. På Fidell kan vi hjälpa er göra övergången sömlös och problemfri för både projekt- och driftorganisation. Som förvaltningsstöd bidrar vi med allt som krävs för att ge er fastighet den omsorg den behöver.

Byggnadens tidslinje

Efter byggproduktionen och överlämningen till förvaltningen övergår byggnaden till det som kallas för drift- och förvaltningsskedet. Det skedet utgör den större delen av byggnadens livslängd. Hyresgäster och brukare har nu flyttat in och krav ställs på fastighetsägaren att installationer och byggnadstekniska delar ska fungera, som de är tänkt. För att lyckas med detta krävs bland annat ett välplanerat underhåll.

Genom att kontinuerligt utföra statussyner och uppdatera underhållsplaner kan underhållskostnader hållas nere och driftsäkerheten på installationer och anläggningar optimeras.

Underhållsplanering

I drift och förvaltning ingår även underhållsplanering där man avgör och strukturerar vilka kommande arbeten fastigheten kommer ha en tid framöver. Detta är viktigt att göra då man kan budgetera och planera bättre.

Statusinventering

Vid en statusinventering/statussyn inventeras byggnaden utvändigt och invändigt. Våra konsulter statusbedömer tekniska installationer såsom till exempel ventilationsaggregat, undercentral och apparatskåp samt byggnadsdelar, utifrån dess skick och tekniska livslängd.

Därefter skapas en statusrapport med kommentarer och eventuella anmärkningar, till respektive byggnadsdel eller installation. I rapporten bifogas bilder till texterna som är tagna vid platsbesöket.

Utifrån statusrapporten skapas sedan en underhållsplan för byggnaden.

Underhållsplan

I underhållsplanen planeras och kostnadsuppskattas underhållsåtgärder med olika intervaller beroende på skick samt resultatet i statusrapporten och installationernas tekniska livslängd.

Underhållsplanen kan sedan användas för att planera kommande åtgärder och sprida kostnader alternativt komprimera åtgärder till ett och samma tillfälle.

Till exempel att planera fasadrenovering samtidigt som fönsterbytet ska utföras. På så sätt sparar man på kostnad för både etablering av entreprenörer och kostnad för byggnadsställning.

Vi utför och anpassar vår statusinventering och underhållsplan efter kundens behov och önskemål. Allt från väldigt grundlig till övergripande.

Teknisk due diligence

Vid fastighetsöverlåtelser är det viktigt att alla risker värderas så att köpare och säljare känner sig trygga i affären.

Vi på Fidell hjälper er med att statusbedöma och värdera framtida underhållskostnader. Utöver det belyser vi risker i tekniska installationer samt i de byggnadstekniska delarna. Våra projektledare har en övergripande kompetens för de tekniska disciplinerna och ger er tillräcklig och pålitlig information. Med vårt tekniska beslutsunderlag kan ni värdera risker och ta hänsyn till kommande underhållskostnader, innan ni fattar ett beslut.

Fidell kan företräda både säljare och köpare och strävar efter att bidra med allt som krävs, för att ge er fastighetsaffär den omsorg den behöver.

Sömlösa övergångar från byggnation till drift

I slutfasen av en byggnation är det mycket intensivt då allt ska knytas ihop. Samtidigt som projektet ska avslutas ska även drift- och förvaltningsorganisationen få all sin dokumentation och starta upp fastigheten. I den kritiska fasen finns det ofta mycket som önskas från båda parter. På Fidell kan vi hjälpa er göra övergången sömlös och problemfri för både projekt- och driftorganisation.

Uppstart drift- och förvaltning

Projektet är i slutfasen där allt ska göras klart. På ena sidan springer alla i projektorganisationen åt varsitt håll för att hinna med inför kommande slutbesiktning och överlämning. På andra sidan står en förväntansfull drift- och förvaltningsorganisation som vill börja jobba med sin nya fastighet. Dessutom står hyresgästen och otåligt knackar på dörren. Med erfarenhet från projektledning och gedigen kunskap och förståelse för drift och förvaltning kan vi hjälpa er att samordna, ta emot och aktivera drift- och förvaltningsorganisationen. Det är många processer och aktiviteter som ska hanteras. Vi har verktygen och drivet för att hjälpa er med detta.

Projektledaren väntar ivrigt på att få klartecken och avprickade besiktningsprotokoll. Byggledaren hanterar kritiska och brådskande byggtekniska åtgärder. Kontrollansvarige samlar in dokument, intyg och avprickade egenkontroller. Installationssamordnaren hjälper entreprenören att samprova installationer och färdigställa de tekniska delarna i projektet. Beställaren och/eller dess drift- och förvaltningsorganisation väntar på att få ta emot all dokumentation och driftsätta deras nya förvaltningsobjekt. Mallar ska upprättas och installationer ska underhållas. Det går undan i slutskedet och samtidigt står hyresgästen och knackar på dörren.

Det här är inte alltför ovanligt scenario när byggprojektet närmar sig sitt slut. Låter det krångligt? Det behöver det inte vara. Vi hjälper er att strukturera och kvalitetssäkra alla kritiska moment.

Fredrik Nodemar, Fidell

Uppdrag